Giải câu 3 bài luyện tập trang 149 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 149 - sgk toán lớp 3

Một đội thủy lợi đào được 315m mương trong 3 ngày. Hỏi trong 8 ngày đội đó đào được bao nhiêu mét mương?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

  • 3 ngày: 315 m mương
  • 8 ngày: ? m mương

Bài giải:

Một ngày đội thủy lợi đào được số m mương là:

315 : 3 = 105 (m mương)

Vậy 8 ngày, đội thủy lợi đào được số m mương là:

105 x 8 = 840 (m mương)

Đáp số: 840 m mương

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021