Giải câu 3 bài ôn tập các số đến 100 000 (tiếp) trang 170 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 170 - sgk toán lớp 3

Viết các số 69725; 70100; 59825; 67925 theo thứ tự từ bé đến lớn

Bài làm:

Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn là:

59825, 67925, 69725, 70100

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021