Giải câu 4 bài làm quen với thống kê số liệu trang 135 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 135 - sgk toán lớp 3

Cho dãy số liệu sau:

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45

Nhìn vào dãy số trên trả lời các câu hỏi sau:

a) Dãy số trên có tất cả bao nhiêu số? số 25 là số thứ mấy trong dãy?

b) Số thứ ba trong dãy là số nào? Số này lớn hơn số thứ nhất trong dãy bao nhiêu đơn vị?

c) Số thứ hai lớn hơn số thứ mấy trong dãy số?

Bài làm:

Cho dãy số liệu sau:

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45

a) Dãy số trên có tất cả 8 số, số 25 là số thứ 5 trong dãy.

b) Số thứ ba trong dãy là số 15. Số này lớn hơn số thứ nhất trong dãy 10 đơn vị.

c) Số thứ hai lớn hơn số thứ nhất trong dãy số.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021