Giải câu 4 bài xem đồng hồ

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 13 - sgk Toán lớp 3

Vào buổi chiều, hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian?

Giải câu 4 bài xem đồng hồ

Bài làm:

Các đồng hồ chỉ cùng thời gian là:

Giải câu 4 bài xem đồng hồ

A và B vì: 16 giờ tức là 4 giờ chiều

D và E vì: 13 giờ 25 tức là 1 giờ 25 chiều

C và G 16 giờ 30 tức là 4 giờ 30 chiều

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021