Giải câu 4 trang 104 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 104 toán 2 VNEN

Một giàn gấc có 46 quả, trong đó 19 quả chín. Hỏi có bao nhiêu quả gấc chưa chín?

Bài làm:

Số quả gấc chưa chín trên giàn là:

46 - 19 = 27 (quả)

Đáp số: 27 quả

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021