Giải câu 5 bài 5 trang 25

  • 1 Đánh giá

Câu 5: SGK Vật lí, trang 25:

Xét một vectơ quay có những đặc điểm sau:

- Có độ lớn bằng hai dơn vị chiều dài.

- Quay quanh O với tốc độ góc 1 rad/s.

- Tại thời điểm t = 0, vectơ hợp với trục Ox một góc 300.

Hỏi vec tơ quay biểu diễn phương trình của dao động điều hòa nào?

A. .

B. .

C. .

D. .

Bài làm:

Chọn đáp án B.

Giải thích: Phương trình tổng quát của dao động điều hòa là: .

Trong đó:

  • Biên độ: A = 2 đơn vị chiều dài.
  • Tần số góc w = 1 rad/s.
  • .
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021