Giải câu 52 bài: Luyện tập 2 Toán 6 tập 1 Trang 25

  • 1 Đánh giá

Câu 52: Trang 25 - sgk toán 6 tập 1

a) Tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cùng một số thích hợp:

14.50 ; 16.25

b) Tính nhẩm bàng cách nhân cả số bị chia và số chia với một số thích hợp:

2100:50 ; 1400:25

c) Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất (a + b) : c = a:c + b:c (trường hợp chia hết):

132:12 ; 96:8

Bài làm:

a)

  • 14.50 = (14:2) . (50.2) = 7.100 = 700

Vậy 14.50 = 700.

  • 16.25 = (16:4) . (25.4 ) = 4.100 = 400

Vậy 16.25 = 400.

b)

  • 2100:50 = (2100.2) : (50.2) = 4200 : 100 = 42

Vậy 2100:50 = 42.

  • 1400:25 = (1400.4) : (25.4) = 5600 : 100 = 56

Vậy 1400:25 = 56.

c)

  • 132:12 = (120 + 12) : 12 = 120:12 + 12:12 = 10 + 1 = 11

Vậy 132:12 = 11.

  • 96:8 = (88 + 8): 8 = 88:8 + 8:8 = 11 + 1 = 12

Vậy 96:8 = 12.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021