Giải câu 6 bài 47: Sự tạo ảnh trong máy ảnh sgk Vật lí 9 trang 127

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài tập cuối bài

Câu 6: Trang 127 Sgk Vật lí lớp 9

Một người cao 1,6m được chụp ảnh và đứng cách vật kính của máy ảnh là 3m. Màn hứng ảnh cách vật kính 6cm. Hỏi ảnh của người ấy trên màn hứng ảnh cao bao nhiêu xentimet ?

Bài làm:

Giải câu 6 bài 47: Sự tạo ảnh trong máy ảnh - sgk Vật lí 9 trang 127

Giả sử người đó được biểu diễn bằng đoạn AB như trên hình, ta có AB = 1,6m ,OA = d = 3m, OA' = 6cm

OAB {\displaystyle \backsim } OA'B' => $\frac{OA'}{OA}=\frac{A'B'}{AB}$

$\frac{A'B'}{AB}=\frac{6}{300}=\frac{1}{50}$

A'B' = $\frac{AB}{50} = $\frac{160}{50}$ = 3,2 (cm)

Vậy ảnh của người ấy trên màn hứng ảnh cao 3,2cm

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021