Giải câu 62 bài: Luyện tập Toán 6 tập 1 trang 28

  • 1 Đánh giá

Câu 62: Trang 28 - sgk toán 6 tập 1

a) Tính:

b) Viết mỗi số sau dưới dạng lũy thừa của 10:

1000 , 1000000 , 1 tỉ , 100...0 ( 12 chữ số 0 )

Bài làm:

Ta có:

a)

b)

1 tỉ =

100...0 ( 12 chữ số 0 ) =

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021