Giải câu 7 bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số sgk Toán 7 tập 2 trang 29

  • 1 Đánh giá

Câu 7: trang 29 sgk Toán 7 tập 2

Tính giá trị các biểu thức sau tại và \(n = 2\)

a)

b)

Bài làm:

a) Thay và \(n = 2 \)vào biểu thức ta được

b) Thay và \(n = 2 \)vào biểu thức ta được

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021