Giải câu 9 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện Dòng điện trong kim loại sgk Vật lí 7 trang 57

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 57 Sgk Vật lí lớp 7

Trong vật nào dưới đây không có các electron tự do ?

A. Một đoạn dây thép;

B. Một đoạn dây đồng;

C. Một đoạn dây nhựa;

D. Một đoạn dây nhôm.

Bài làm:

Vật cách điện thì không có electron tự do, nên vật không có electron tự do là một đoạn dây nhựa

Chọn đáp án C

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021