Khi vật ở khoảng nào thì gương cầu lõm cho ảnh ảo ? Ảnh này lớn hơn hay nhỏ hơn vật ?

  • 1 Đánh giá

Bài 7: Trang 25 - SGK vật lí 7

Khi vật ở khoảng nào thì gương cầu lõm cho ảnh ảo ? Ảnh này lớn hơn hay nhỏ hơn vật ?

Bài làm:

Khi một vật ở gần sát gương cầu lõm thì ảnh của vật là ảnh ảo và ảnh lớn hơn vật.

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021