Đáp án câu 4 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 5) Vật lý 7

  • 1 Đánh giá

Câu 4:

Trong mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ1 gọi là U1, hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2 gọi là U2.

Đáp án câu 4 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 5) Vật lý 7

a) So sánh các hiệu điện thế U1 và U2.

b) Biết cường độ dòng điện chạy trong mạch chính I = 0,72A, cường độ dòng điện I1 đi qua đèn Đ1 lớn gấp đôi cường độ dòng điện I2 đi qua đèn Đ2. Tính I1, I2.

Bài làm:

a) Vì Đ1 và Đ2 mắc song song nên U1 = U2

b) Vì Đ1 và Đ2 mắc song song nên I1 + I2 = I

Mà I1 = 2I2 nên ta có: 2I2 + I2 = I hay 3I2 = 0,72

=> I2 = 0,72 : 3 = 0,24A;

I1 = 2 . 0,24 = 0,48A

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021