Quan sát số chỉ của vôn kế. Nêu nhận xét về hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch. sgk vật lí 7 trang 72

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 72 - sgk vật lí 7

Quan sát số chỉ của vôn kế. Nêu nhận xét về hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch. - sgk vật lí 7 trang 72

Thí nghiệm 1: Nối vôn kế với hai đầu bóng đèn như hình 26.1

Quan sát số chỉ của vôn kế. Nêu nhận xét về hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch.

Bài làm:

Vôn kế chỉ số 0

Nhận xét: Khi chưa mắc vào mạch thì hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng 0

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021