Đảo ngược hai đầu dây đèn, nhận xét xem khi đèn sáng thì dòng điện đi vào bản cực nào của đèn? sgk Vật lí 7 trang 62

  • 1 Đánh giá

Trang 62 Sgk Vật lí lớp 7

Đảo ngược hai đầu dây đèn, nhận xét xem khi đèn sáng thì dòng điện đi vào bản cực nào của đèn?

Bài làm:

Đảo ngược hai đầu dây đèn, đèn không sáng. Như vậy, đèn điốt phát quang chỉ sáng khi dòng điện đi vào bản cực nhỏ của đèn, do đó khi mắc đèn điốt phát quang vào mạch điện cần nối bản cực nhỏ của đèn với cực dương của nguồn điện và bản kim loại lớn hơn được nối với cực âm của nguồn.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021