Đáp án câu 4 đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 9) Vật lý 7

  • 1 Đánh giá

Câu 4:

Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ: ampe kế A1 chỉ 1,2A; ampe kế A2 chỉ 3A; số chỉ của vôn kế là 20V. Hãy cho biết:

Đáp án câu 4 đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 9) Vật lý 7

a) Dấu (+) và dấu (-) cho hai chốt của các ampe kế và vôn kế (ghi trong sơ đồ).

b) Số chỉ của ampe kế A là bao nhiêu? Hiệu điện thế khi đó giữa hai cực của nguồn điện là bao nhiêu?

c) Khi công tắc k mở, số chỉ của ampe kế và vôn kế là bao nhiêu?

Bài làm:

a) Dấu (+) và dấu (-) cho hai chốt của các ampe kế và vôn kế được ghi trong hình:

Đáp án câu 4 đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 9) Vật lý 7

b) Mạch điện mắc song song

Theo tính chất mạch mắc song song: I = I1 + I2 = 1,2 + 3 = 4,2A.

Vậy ampe kế A chỉ 4,2A

Hiệu điện thế đo được giữa hai cực của nguồn điện bằng số chỉ của vôn kế và bằng 20V.

c) Khi khóa k m, mạch điện hở nên không có dòng điện chạy qua mạch.

Số chỉ của các ampe kế và vôn kế đều bằng 0.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021