Đáp án câu 3 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 7) Vật lý 7

  • 1 Đánh giá

Câu 3:

Hãy đổi các đơn vị sau:

a) 350mA = ......A

b) 25mV = .......V

c) 18kV = .......V

d) 40A = ......mA

Bài làm:

a) 350mA = 350 . 0,001 = 0,35A

b) 25mV = 25 . 0,001 = 0,025V

c) 18kV = 18 . 1000 = 18000V

d) 40A = 40 . 1000 = 40000mA

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lý 7