Sử dụng các kí hiệu trên đây, hãy vẽ sơ đồ cho mạch điện hình 19.3 theo đúng vị trí các bộ phận mạch điện như trên hình này. sgk Vật lí 7 trang 58

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 58 Sgk Vật lí lớp 7

Sử dụng các kí hiệu trên đây, hãy vẽ sơ đồ cho mạch điện hình 19.3 theo đúng vị trí các bộ phận mạch điện như trên hình này.

Bài làm:

Sử dụng các kí hiệu trên đây, hãy vẽ sơ đồ cho mạch điện hình 19.3 theo đúng vị trí các bộ phận mạch điện như trên hình này. - sgk Vật lí 7 trang 58

Sơ đồ mạch điện của hình 19.3:

Sử dụng các kí hiệu trên đây, hãy vẽ sơ đồ cho mạch điện hình 19.3 theo đúng vị trí các bộ phận mạch điện như trên hình này. - sgk Vật lí 7 trang 58

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021