Đáp án câu 1 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 7) Vật lý 7

  • 1 Đánh giá

Câu 1:

a) Dòng điện là gì? Nêu các tác dụng của dòng điện.

b) Cách đánh cá bằng điện dựa trên tác dụng nào của dòng điện? Hoạt động đánh bắt cá này có những hiểm họa gì đối với môi trường?

Bài làm:

a) Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các hạt mang điện

- Các tác dụng của dòng điện là:

+ Tác dụng nhiệt

+ Tác dụng phát sáng

+ Tác dụng từ

+ Tác dụng hóa học

+ Tac dụng sinh lý

b) Cách đánh cá bằng điện dựa trên tác dụng dựa trên tác dụng sinh lý của dòng điện.

Cach đánh cá này có tác hại hủy diệt toàn bộ sinh vật. Hành động này cần phải cấm triệt để.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021