Đáp án câu 4 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 6) Vật lý 7

  • 1 Đánh giá

Câu 4:

a) Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn điện được dấu kín trong hộp. Dựa vào chiều của dòng điện hãy đánh dấu các cực của nguồn điện.

Đáp án câu 4 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 6) Vật lý 7

b) Cho mạch điện có sơ đồ. Hỏi phải đóng ngắt các công tắc như thế nào để:

Đáp án câu 4 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 6) Vật lý 7

- Chỉ có Đ1 sáng.

- Chỉ có Đ2 sáng.

- Cả hai Đ1 và Đ2 đều sáng.

Bài làm:

a) Theo quy ước: Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện.

Vậy ta có thể vẽ các cực của nguồn điện:

Đáp án câu 4 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 6) Vật lý 7

b) - Chỉ có Đ1 sáng khi chỉ có khóa K và K1 đóng.

- Chỉ có Đ2 sáng khi chỉ có khóa K và K2 đóng.

- Cả hai Đ1 và Đ2 đều sáng khi cả 3 công tắc K, K1 và K2 đều đóng.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021