Đáp án câu 3 đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 10) Vật lý 7

  • 1 Đánh giá

Câu 3:

Có 5 vật A; B; C; D; E được nhiễm điện do cọ xát. Biết rằng A hút B; B đẩy C; C hút D và D đẩy E. Biết E mang điện tích âm. Vậy A, B, C, D mang điện tích gì? Vì sao?

Bài làm:

- E mang điện tích âm mà D đẩy E => D cũng mang điện tích âm.

- D mang điện tích âm, C hút D => C mang điện tích dương.

- B đẩy C => B cũng mang điện tích dương.

- A hút B => A mang điện tích âm.

  • 66 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lý 7