Một bóng đèn có ghi 2,5V. Hỏi có thể mắc đèn này vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó không bị hỏng ? sgk vật lí 7 trang 73

  • 1 Đánh giá

Trang 73 - sgk vật lí 7

Một bóng đèn có ghi 2,5V. Hỏi có thể mắc đèn này vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó không bị hỏng ?

Bài làm:

Để nó không bị hỏng thì phải mắc đèn này vào một hiệu điện thế có giá trị bằng giá trị định mức của bóng đèn và bằng 2,5V

Vậy phải mắc đèn vào hiệu điện thế 2,5V

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021