Đáp án câu 4 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 7) Vật lý 7

  • 1 Đánh giá

Câu 4:

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:

Đáp án câu 4 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 7) Vật lý 7

Vôn kế chỉ 4,5V; Ampe kế A chỉ 0,7A; ampe kế A1 chỉ 0,26A.

a) Hai đèn Đ1 và Đ2 mắc kiểu gì với nhau?

b) Xác định số chỉ của ampe kế A2

c) Xác định hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ1 và Đ2

d) Nếu đèn Đ1 bị hỏng thì ampe kế A chỉ 0,44A. Xác định số chỉ của ampe kế A1 và A2

Bài làm:

a) Hai đèn Đ1 và Đ2 mắc song song với nhau.

b) Theo đặc điểm của mạch song song thì:

I = I1 + I2 => I2 = I - I1 = 0,7 - 0,26 = 0,44 (A)

Vậy số chỉ của ampe kế A2 bằng 0,44A.

c) Vì hai đèn mắc song song với nhau và song song với nguồn điện nên ta có:

U1 = U2 = U = 4,5V

d) Do đèn Đ1 bị hỏng nên dòng điện qua mạch nhánh Đ1 bị hở. Do đó không có dòng điện chạy qua mạch này nên I1 = 0.

Lúc này mạch điện còn lại là mạch mắc nối tiếp nên cường độ dòng điện trong mạch là như nhau. Do đó số chỉ của ampe kế A2 bằng số chỉ của ampe kế A và bằng 0,44A .

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021