Tìm từ, cụm từ thích hợp cho trong ngoặc (hiệu điện thế, nguồn điện, chênh lệch mức nước, dòng điện, dòng nước) điền vào chỗ trống trong các câu sau sgk vật lí 7 trang 73

  • 1 Đánh giá

Trang 73 - sgk vật lí 7

Hãy quan sát các hình 26.3a và b để tìm sự tương tự giữa một số bộ phận trong các hình này. Từ đó tìm từ, cụm từ thích hợp cho trong ngoặc (hiệu điện thế, nguồn điện, chênh lệch mức nước, dòng điện, dòng nước) điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Khi có sự....giữa hai điểm A và B thì có....chảy từ A đến B.

b) Khi có....giữa hai đầu bóng đèn thì có....chạy qua bóng đèn.

c) Máy bơm nước tạo ra sự....tương tự như....tạo ra.....

Bài làm:

a) Khi có sự chênh lệch mức nước giữa hai điểm A và B thì có dòng nước chảy từ A đến B.

b) Khi có hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua bóng đèn.

c) Máy bơm nước tạo ra sự chênh lệch mức nước tương tự như nguồn điện tạo ra hiệu điện thế.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021