Giải thích vì sao Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân ?

  • 1 Đánh giá

Bài tập a: Giải thích vì sao Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân ?

Bài làm:

Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân vì:

Nhà nước của dân là vì đây là thành quả của nhân dân ta đạt được trong cuộc cách mạng tháng Tám thành công dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhà nước do dân là vì do nhân dân thành lập ra

Nhà nước vì dân là vì lập ra hoạt động nhằm mang lợi lợi ích cho nhân dân.

=>Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021