Giải tuần 23 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1.

Giải tuần 23 luyện tập 1

2.

Bài giải:

Chu vi của mảnh dất hình vuông là:

1516 x 4 = 6064 (m)

Đáp số: 6064m.

3.

Giải tuần 23 luyện tập 1

Nhẩm: 7 chia 3 được 2, viết 2, 2 nhân 3 bằng 6, 7 trừ 6 được 1

Hạ 1 được 11, 11 chia 3 được 3, viết 3, 3 nhân 3 bằng 9, 11 trừ 9 được 2

Hạ 1 được 21, 21 chia 3 được 7, viết 7, 7 nhân 3 bằng 21, 21 trừ 21 bằng 0

Hạ 3, 3 chia 3 được 1, viết 1, 1 nhân 3 bằng 3, 3 trừ 3 bằng 0.

Giải tuần 23 luyện tập 1

Nhẩm: 21 chia 7 được 3, viết 3, 3 nhân 7 bằng 21, 21 trừ 21 bằng 0

Hạ 9, 9 chia 7 được 1, viết 1, 1 nhân 7 được 7, 9 trừ 7 bằng 2

Hạ 1 được 21, 21 chia 7 bằng 3, viết 3, 3 nhân 7 bằng 21, 21 trừ 21 bằng 0.

4.

Giải tuần 23 luyện tập 1

5.

a) Sai vì 31 : 5 được 6 dư 1

b) Sai vì 12 - 8 = 4

d) Sai vì 52 : 8 được 6 dư 4

Giải tuần 23 luyện tập 1

6.

Giải tuần 23 luyện tập 1

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021