Giải tuần 8 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

7. a)

42 : 7 = 6; 30 : 6 = 5; 14 : 7 = 2; 18: 6 = 3

42 : 6 = 7; 30 : 5 = 6; 14 : 2 = 7; 18 : 3 = 6

b) Tìm :

a) 56 : = 7 b) : 6 = 4

= 56 : 7 = 4 x 6

= 8 = 24

c) + 17 = 25 d) - 24 = 16

= 25 - 17 = 16 + 24

= 8 = 40

e) x 7 = 63 g) 70 - = 40

= 63 : 7 = 70 - 40

= 9 = 30

h) 36 : = 4 i) : 5 = 4

= 36 : 4 = 4 x 5

= 9 = 20

8. a)

Bài giải:

Tháng này có số lượt người đi muộn là:

52 : 4 = 13 (lượt)

Đáp số: 13 lượt.

b)

Bài giải:

Trong rổ còn số quả trứng vịt là:

52 : 4 = 13 (quả trứng)

Đáp số: 13 quả trứng vịt.

9.

a) Đoạn thẳng AB có độ dài là: 21 : 7 = 3cm

b) Đoạn thẳng CD có độ dài là: 21 - 7 = 14cm

10. Tính:

11.

a) Đồng hồ chỉ: B. 4 giờ 10 phút

b) Đồng hồ chỉ: C. 8 giờ 35 phút

12.

Tính tổng: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 = 13 x 6 = 78

Vì tổng 4 số ở vòng tròn trong bằng nửa tổng 8 số ở vòng tròn ngoài nên tổng 4 số vòng trong bằng tổng các số từ 1 đến 12.

Tổng 4 số ở vòng trong là:

78 : 3 = 26

Vì 26 = 1 + 2 + 11 + 12 = 1 + 3 + 10 + 12 = 1 + 4 + 9 + 12 = 1 + 5 + 8 + 12 = 1 + 6 + 7 + 12 = ....

Nên dưới đây là một số kết quả của bài toán:

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021