Giải bài tự kiểm tra giữa kì I

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1.

2.

3.

4m 15cm > 4m 12cm

5m 50cm > 550cm

3m 3cm < 3m 30cm

6m 30cm > 603cm

8dm 2cm > 80cm

7dm 20mm > 702mm

9dm 2cm = 92cm

2dm 1mm < 210mm

4.

Bài giải:

Cả khối 4 và khối 5 có tất cả số học sinh tham gia đồng diễn thể dục là:

24 x 4 = 96 (học sinh)

Đáp số: 96 học sinh.

5. a) MN = 12cm

b) EF = 3cm

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021