Giải tuần 22 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

6.

a) 4000 x 2 = 8000 Nhẩm: 4 nghìn x 2 = 8 nghìn

b) 2000 x 5 = 10000 Nhẩm: 2 nghìn x 5 = 10 nghìn

c) 3000 x 3 = 9000 Nhẩm: 3 nghìn x 3 = 9 nghìn

d) 300 x 5 = 1500 Nhẩm: 3 trăm x 5 = 1 nghìn 5 trăm

e) 7000 x 1 = 7000 Nhẩm: 7 nghìn x 1 = 7 nghìn

g) 6000 x 0 = 0 Nhẩm: 6 nghìn x 0 = 0

7.

Giải tuần 22 luyện tập 2

8.

a) Đường kính là đoạn thẳng nối 2 điểm ở trên đường tròn. (S)

b) Đường kính là đoạn thẳng nhận tâm hình tròn làm trung điểm. (S)

c) Đường kính là đoạn thẳng nối 2 điểm ở trên đường tròn và nhận tâm hình tròn làm trung điểm. (Đ)

d) Bán kính là đoạn thẳng đi qua tâm của hình tròn và bằng nửa đường kính. (S)

e) Bán kính là đoạn thẳng nối một điểm trên đường tròn với tâm của chính đường tròn ấy. (Đ)

g) Đường kính dài gấp 2 lần bán kính. (Đ)

h)

Giải tuần 22 luyện tập 2

9.

Bài toán: Có hai kho chứa gạo, kho thứ nhất chứa 632kg gạo. Kho thứ 2 chứa gấp 4 lần kho thứ nhất. Hỏi kho thứ 2 chứa được bao nhiêu ki-lô-gam gạo và cả hai kho chứa được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải:

Kho thứ 2 chứa số kg gạo là:

632 x 4 = 2528 (kg)

Cả hai kho chứa được số kg gạo là:

2528 + 632 = 3160 (kg)

Đáp số: 2528kg và 3160kg.

10. Đáp án đúng là: D

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021