Giải tuần 16 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1.

Biểu thức152 x 3 - 237156 + 596 : 4245 x 2 : 5325 + (56 : 7)
Giá trị của biểu thức21930598333
Thứ tự thục hiện các phép tínhTính nhân trước, tính từ sauTính chia trước, tính cộng sauTính nhân trước, tính chia sauTính chia trước, tính cộng sau

2.

a) 365 - =

365 - 175 = 190

b) 754 + =

754 + 6 = 760

c) + 283 =

280 + 283 = 563

d) + 87

492 + 87 = 579

3.

a) - 239$g$ > 121$g$

157

b) 395 + $\underbrace{65g\times 3}$ > 530

590

c) x 7 < 160$g$

98

d) 372 - $\underbrace{216g : 6}$ < 425

339

4.

5.

a) Đôạn thẳng AB dài là 2cm. Đoạn thẳng CD dài là 6cm

b) Nếu AB dài thêm 1cm thì sẽ bằng nửa đoạn CD. Nếu CD dài thêm 2cm thì sẽ dài gấp 4 lần đoạn thẳng AB.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021