Giải tuần 24 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

7.

2 giờ 15 phút 3 giờ 20 phút 10 giờ 45 phút 7 giờ 10 phút

8.

a) 3 giờ kém 15 phút hay 2 giờ 45 phút

b) 3 giờ 40 phút hay 4 giờ kém 20 phút

c) 10 giờ 35 phút hay 11 giờ kém 25 phút

d) 8 giờ kém 17 phút hay 7 giờ 43 phút

e) 10 giờ kém 25 phút hay 9 giờ 35 phút

9.

a) 1 giờ = 60 phút b) 3 giờ 15 phút < 200 phút

c) 80 phút < 1 giờ 30 phút d) 153 phút > 2 giờ 25 phút

10.

a) b

Giải tuần 24 luyện tập 2

c) Có 5 hình tam giác: ADM, MDN, MNC, MCB, MCD

Có 5 hình tứ giác: AMND. BMNC, AMCD, BMDC, ABCD

11.

Bài giải:

Ta thấy hai số có hạng: và $\overline{c0d}$

a) Tổng của hai số đó lớn nhất khi hàng trăm là lớn nhất, mà theo bài ra thì a + b + c + d = 19.

Suy ra a = c = 9; b = 1; d = 0.

Khi đó tổng hai số sẽ lớn nhất và bằng 901 + 900 = 1801.

b) Tổng hai số bé nhất khi các số có hàng trăm bé nhất.

a = c = 1, b = 9, d = 8

khi đó tổng hai số sẽ bằng : 109 + 108 = 217.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021