Giải tuần 3 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1. a)

b)


Bài giải:

Chu vi hình tam giác là:

13 + 11 + 18 = 42 (cm)

Đáp số: 42cm

Bài giải:

Đổi: 3dm = 30cm

Chu vi hình tứ giác là:

14 + 16 + 19 + 30 = 79 (cm)

Đáp số: 79cm

2.

a) - 36 = 125

= 125 + 36

= 161

b) + 182 = 245

= 245 - 182

= 63

c) x 5 = 35

= 35 : 5

= 7

3.

a) b) c)

2 giờ 15 phút 2 giờ 25 phút 9 giờ 35 phút

(S) (Đ) (S)

4.

a) b) c)

chỉ 1 giờ 15 phút chỉ 12 giờ 45 phút chỉ 8 giờ 40 phút

5.

Bài giải:

Nhà Hòa cách phố huyện số km là:

9 + 4 = 13 (km)

Đáp số: 13km.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021