Giải tuần 20 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1.

a) 5498 < 5739; b) 234 < 1032

c) 8078 > 8073; d) 3418 = 3418

e) 6723 > 6523; g) 9521 > 9276.

2.

a) 5000 x 2 = 10000 Cách nhẩm: 5 nghìn x 2 = 10 nghìn

b) 3000 x 3 = 9000 Cách nhẩm: 3 nghìn x 3 = 9 nghìn

c) 4000 x 2 = 8000 Cách nhẩm: 4 nghìn x 2 = 8 nghìn

d) 100 x 5 = 500 Cách nhẩm: 1 trăm x 5 = 5 trăm

e) 400 x 8 = 2400 Cách nhẩm: 4 trăm x 8 = 2 nghìn 4 trăm

g) 600 x 7 = 4200 Cách nhẩm: 6 trăm x 7 = 4 nghìn 2 trăm

3. a) Số lớn nhất là: 8306

b) Số bé nhất là: 653

4. a) Số chẵn lớn nhất có bốn chữ số là: 9998

b) Số lớn nhất có bốn chữ số là: 9999

c) Số bé nhất có bốn chữ số là: 1000

d) 9991; 9993; 9995; 9997; 9999

5.

a) Trung điểm của một đoạn thẳng thì cũng là một điểm giữa của đoạn thẳng ấy. (Đ)

b) Điểm giữa của đoạn thẳng thì cũng là trung điểm của đoạn thẳng ấy. (S)

c) Trong hình vẽ dưới đây điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB. (S)

d) Trung hình vẽ dưới đây điểm O là trung điểm của đoạn thẳng AB. (Đ)

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021