Giải bài tự kiểm tra cuối kì II

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1.

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 9856; 64137; 64173; 71302.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 71302; 64173; 64137; 9856.

2.

Giải bài tự kiểm tra cuối kì II

3.

62 + 15 x 2 35 + 28 : 7

= 62 + 30 = 35 + 4

= 92 = 39

(30 + 16) x 2 (35 + 28) : 7

= 46 x 2 = 63 : 7

= 92 = 9

4.

Bài giải:

1 quyển vở có số tiền là:

25000 : 5 = 5000 (đồng)

7 quyển vở có số tiền là:

5000 x 7 = 35000 (đồng)

Đáp số: 35000 đồng.

5.

Bài giải:

Số lít dầu đã bán được là:

321 : 3 = 107 (lít)

Số lít dầu còn lại là:

321 - 107 = 214 (lít)

Đáp số: 214 lít dầu.

6.

Diện tích hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm là:

4 x 3 = 12 ()

Diện tích hình chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 3cm là:

8 x 3 = 24 ()

Diện tích mảnh tôn là:

12 + 24 = 36 ()

Đáp số: 36.

7.

Ngày 19 tháng 5 năm 2010 là thứ tư.

Như vậy, ngày 31 tháng 5 cùng năm đó sẽ là: C. Thứ hai

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021