Giải tuần 5 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

6.

a) 48 : 6 + 32 = 40 b) 36 : 6 + 14 = 20 c) 42 : 6 + 3 = 10

d) 6 x 3 - 8 = 10 e) 6 x 9 - 14 = 40 g) 6 x 6 - 16 = 20

7.

8.

Tóm tắt:

Anh có : 24 hòn bi

Cho em: hòn bi

Còn lại: ? hòn bi

Bài giải:

Anh đã cho em số hòn bi là:

24 : 4 = 6 (hòn bi)

Đáp số: 6 hòn bi

9. Tìm , biết:

a) x 5 = 40

= 40 : 5

= 8

b) x 6 = 24

= 24 : 6

= 4

c) : 6 = 48

= 48 x 6

= 288

10.

Sai vì chưa đổi về cùng một đơn vị đo.

Bài giải: (sau khi sửa lại)

Đổi: 3m = 30dm; 4m = 40dm

Chu vi hình tứ giác đã cho là:

50 + 20 + 30 + 40 = 140 (dm)

Đáp số: 140dm.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021