Giải tuần 1 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1.

a) Số 321 được đọc là: Ba trăm hai mươi mốt

b) Số 620 được đọc là: Sáu trăm hai mươi

c) Số 803 được đọc là: Tám trăm linh ba

d) Số "năm trăm ba mươi" được viết là: 530

e) Số "bảy trăm linh năm" được viết là: 705

g) Số "chín trăm sáu mươi tư" được viết là: 964

2.

a) Số gồm có năm trăm, sáu chục và ba đơn vị được viết là: 563 đọc là: Năm trăm sáu mươi ba

b) Số gồm có năm đơn vị, bảy chục và sáu trăm được viết là: 675 đọc là: Sáu trăm bảy mươi lăm

c) Số gồm có năm chục, tám đơn vị và hai trăm được viết là: 258 đọc là: Hai trăm năm mươi tám

d) Số gồm có tám trăm và năm đơn vị được viết là: 805 đọc là: Tám trăm linh năm

e) 805; 675; 563; 258

3.

4.

a) 500 + 200 = 700 600 + 400 = 1000 250 + 50 = 300

b) 800 - 300 = 500 720 - 120 = 500 1000 - 700 = 300

5.

Thùng 1 có: 352 lít

Thùng 2 có: 286 lít

Cả 2 thùng có: ... lít?

Đề bài: Thùng dầu thứ nhất chứa 325 lít dầu, thùng dầu thứ hai chứa 286 lít dầu. Hỏi cả hai thùng dầu chứa tất cả bao nhiêu lít dầu?

Bài giải:

Cả hai thùng chứa số lít dầu là:

325 + 286 = 638 (lít)

Đáp số: 638 lít dầu.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021