Giải tuần 29 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1.

Bài giải:

a) Diện tích hình chữ nhật là: 9 x 7 = 63 ()

Chu vi hình chữ nhật là: (9 + 7) x 2 = 32 (cm)

b) Đổi: 3dm = 30 cm

Diện tích hình chữ nhật là: 30 x 8 = 240 ()

Chu vi hình chữ nhật là: (30 + 8) x 2 = 76 (cm)

2.

Bài giải:

a) Chu vi một viên gạch men là:

20 x 4 = 80 (cm)

b) Chiều dài của hình chữ nhật đó là:

20 x 4 = 80 (cm)

Chu vi hình chữ nhật đó là:

(80 + 20) x 2 = 200 (cm)

Diện tích hình chữ nhật đó là:

80 x 20 = 1600 ()

Đáp số: a) 80cm

b) Chu vi: 200 cm Diện tích: 1600

3.

Bài giải:

a) Diện tích phần bị cắt đi là:

2 x 2 x 4 = 16 ()

b) Diện tích miếng bìa trước khi bị cắt là:

20 x 8 = 160 ()

Diện tích phần còn lại là:

160 - 16 = 144 ()

Đáp số: a) 16 b) 144

4.

Bài giải:

Cạnh của hình vuông đó là:

36 : 4 = 9 (cm)

Diện tích hình vuông đó là:

9 x 9 = 81 ()

Đáp số: 81.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021