Giải tuần 25 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

6.

a)

An đến trường lúc: 8 giờ kém 15 phút

An vào học lúc: 8 giờ.

Từ lúc An đến trường đến lúc An vào học là: 15 phút.

b)

Tiết 3 bắt đầu lúc: 10 giờ kém 5 phút

Tiết 3 kết thúc lúc: 10 giờ 30 phút

Tiết 3 kéo dài trong 35 phút.

7.

Giải tuần 25 luyện tập 2

8.

Bài giải:

An có thể trả bằng tờ: 5000 đồng và 500 đồng.

Hoặc: 2000 đồng, 2000 đồng, 1000 đồng và 500 đồng

Hoặc: 1000 đồng, 1000 đồng, 1000 đồng, 1000 đồng, 1000 đồng và 500 đồng.

Hoặc: 2000 đồng, 1000 đồng, 1000 đồng, 1000 đồng và 500 đồng

9.

Bài giải:

Số tiền mẹ phải trả là:

5700 + 3500 = 9200 (đồng)

Số tiền cô bán hàng phải trả lại là:

10000 - 9200 = 800 (đồng)

Đáp số: 800 đồng.

10.

Bài giải:

1 cái bút có giá là:

50000 : 8 = 6250 (đồng)

Hộp chì màu có 3 cái bút như thế có giá là:

6250 x 3 = 18750 (đồng)

Đáp số: 18750 đồng.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021