Giải tuần 17 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1.

a) 235 : 5 - 38 = 47 - 38 = 9

b) 34 x 7 - 137 = 238 - 137 = 101

c) 180 : 6 + 50 = 30 + 50 = 80

2.

a) 13km x 5 + 67km = 135km (S) b) 85km : 5 + 7km < 34km (Đ)

c) (142km + 38km) : 9 > 17km (Đ) d) 105km : (3 + 4) > 25km (S)

3.

a) Mọi hình vuông đều là hình chữ nhật. (Đ)

b) Mọi hình chữ nhật đều là hình vuông. (S)

c) Có một số hình vuông không phải hình chữ nhật. (S)

d) Có một số hình chữ nhật không phải hình vuông. (Đ)

4.

Bài giải:

Cả số thùng bánh kẹo nặng số kg là:

25 + 5 x 3 = 40 (kg)

Đáp số: 40kg.

5.

Bài giải:

Tổng các chữ số bằng 5:

5 = 2 + 1 + 2 = 1 + 3 + 1

+ TH1: 5 = 2 + 1 + 2

=> số cần tìm là: 212

đổi chữ số hàng trăm với số hàng chục được: 122

122 kém 212 là 90 đơn vị

=> loại

+ TH2:

=> số cần tìm là: 131

đổi chữ số hàng chục và hàng trăm được: 311

311 hơn 131 là 180 đơn vị

=> chọn

Vậy số cần tìm là: 131

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021