Giải tuần 35 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1.

a) 2990; 2991; 2992; 2993; 2994; 2995; 2996; 2997; 2998; 2999; 3000.

b) 9990; 9991; 9992; 9993; 9994; 9995; 9996; 9997; 9998; 9999; 10000.

2.

Giải tuần 35 luyện tập 1

3. Tính:

a) 20 + 30 x 2 = 80 b) 20 + 35 : 5 = 27

(20 + 30) x 2 = 100 (20 + 35) : 5 = 11

4.

5 giờ 13 phút 11 giờ 25 phút 3 giờ 42 phút

5.

Bài giải:

Diện tích phần bạn Lan đã to màu là:

80 : 5 = 16 ()

Diện tích phần chưa tô màu là:

80 - 18 = 64 ()

Đáp số: 64.

6.

Bài giải:

Một ngày nhóm thợ đào được số m mương là:

120 : 3 = 40 (m)

7 ngày nhóm thợ đào được số m mương là:

40 x 7 = 280 (m)

Đáp số: 280m.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021