Giải tuần 6 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

6.

7.

8. Chọn hình A, hình C:

9. a) Số bị chia là: 3 x 5 + 0 = 15

b) Số bị chia là: 6 x 5 + 5 = 35

10.

a) Số gồm có 7 trăm, 2 chục và 5 đơn vị: 725

b) Số gồm có 9 chục, 4 trăm và 8 đơn vị: 498

c) Số gồm có 5 trăm, 6 chục và 9 đơn vị: 569

d) Số gồm có 3 đơn vị và 5 trăm: 503

Các số theo thứ tự lớn dần: 498; 503; 569; 725

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021