Giải tuần 32 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

6.

a) (12635 + 10626) x 3 b) 12151 - 13216 : 4

= 23261 x 3 = 12151 - 3304

= 69783 = 8847

c) (21157 - 11039) x 5 d) 24359 + 14028 x 4

= 10118 x 5 = 24359 + 56112

= 50590 = 80471

7.

a) Có thể viết 12785 thành tổng: C. 10000 + 2000 + 700 + 80 + 5

b) Giá trị của chữ số 5 trong số 23589 là: B. 500

8.

Bài giải:

Chu vi hình chữ nhật là:

(4 + 6) x 2 = 20 (cm)

Cạnh của hình vuông là:

20 : 4 = 5 (cm)

Diện tích hình vuông là:

5 x 5 = 25 ()

Đáp số: 25.

9.

Bài giải:

1 quyển sách có số tiền là:

20524 : 4 = 5131 (đồng)

7 quyển sách có giá là:

5131 x 7 = 35917 (đồng)

Đáp số: 35917 đồng.

10.

a) Đáp án đúng là:

C. Diện tích phần tô màu bằng diện tích hình tam giác lớn.

b) Vì số đầu gà gấp đôi số đầu thỏ nên số chân gà bằng số chấn thỏ.

Số con thỏ là: 24 : 3 : 4 = 3 (con)

Số con gà là: 3 x 2 = 6 (con)

Đáp án đúng là: B. Thỏ 3 con, gà 6 con.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021