Giải tuần 21 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

6.

Số hạng38415763820
Số hạng109528752871
Tổng8924528343851542

7.

a) x 6 = 672

= 672 : 6

= 112

b) : 6 = 273

= 273 x 6

= 1638

c) 660 : = 6

= 660 : 6

= 110

8.

Giải tuần 21 luyện tập 2

9.

a) 3 giờ > 2 giờ 45 phút b) 1236g = 1kg 236g

c) 325 phút > 3 giờ 25 phút d) 4565g < 4kg 650g

10.

Giải tuần 21 luyện tập 2

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021