Giải tuần 13 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

7.

Giải tuần 13 luyện tập 2 Giải tuần 13 luyện tập 2

8. Tính:

a) 9 x 4 + 9 = 45 b) 9 x 2 : 3 = 6 c) 9 x 3 - 18 = 9 d) 9 x 4 x 3 = 108

9 x 5 + 9 = 54 9 x 4 : 6 = 6 9 x 5 - 27 = 18 9 x 6 x 5 = 270

9 x 6 + 9 = 63 9 x 7 : 3 = 21 9 x 8 - 35 = 37 9 x 9 x 8 = 648

9 x 7 + 9 = 72 8 x 8 : 2 = 32 8 x 7 - 27 = 29 9 x 8 x 7 = 504

9.

Bài giải:

8 túi kẹo nặng số g là:

120 x 8 = 960 (g)

Đáp số: 960g

10.

Bài giải:

một hộp cà phê nặng số g là:

20 x 9 = 180 (g)

5 hộp cà phê nặng số g là:

180 x 5 = 900 (g)

Đáp số: 900g.

11.

655g > 565g820g + 180g = 1kg
600g + 7g < 670g145g - 27g , 40g x 3
700g + 50g = 800g - 50g69g: 3 < 40g - 9g
990g + 5g < 900g + 100g250g + 50g > 63g : 3 + 180g

12.

Đáp án đúng là: C. 3 lần

13.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021