Giải tuần 16 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

6.

Giải tuần 16 luyện tập 2

7.

Cách 2 tính đúng.

Sửa:

Cách 1, 4: Phải nhân chia trước rồi mới cộng trừ

Cách 3: Nhân chia từ trái qua phải

8.

Bài giải:

a) 15 + 3 x 7 = 36 b) 15 x 3 + 7 = 52

c) 15 : 3 x 7 = 35 d) 15 - 3 + 7 = 19

9.

a) x 3 + 34 = 55

x 3 = 55 - 34

x 3 = 21

= 21 : 3

= 7

b) : 8 + 27 = 35

: 8 = 35 - 27

: 8 = 8

= 8 x 8

= 64

c) 245 - 7 x = 7

7 x = 245 - 7

7 x = 238

= 238 : 7

= 34

10.

a) Vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình đã cho để tạo ra 5 góc vuông

Giải tuần 16 luyện tập 2

b) Hình ABEDC.

Góc vuông đỉnh A, cạnh AB, AC

Góc vuông đỉnh B, cạnh BC, BE

Góc vuông đỉnh C, cạnh CB, CD

Góc vuông đỉnh E, cạnh EB, ED

Góc vuông đỉnh D, cạnh DC, DE

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021