Giải tuần 11 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

6.

7.

a) 8 x 2 + 8 = 24c) 8 x 6 + 8 = 56e) 8 x 1 + 8 = 16
8 x 3 = 248 x 7 = 568 x 0 + 8 = 8
b) 8 x 4 + 8 = 40d) 8 x 8 + 8 = 728 x 5 + 8 = 48
8 x 5 = 408 x 9 = 728 x 10 + 8 = 88

8. a)

b)

9. a)

Thừa số328125208231121130
Thừa số234487
Tích656375832924968910

b)

: 4 = 121 : 5 = 107

= 121 x 4 = 107 x 5

= 484 = 535

: 3 = 325 : 7 = 130 : 3 = 307

= 325 x 3 = 130 x 7 = 307 x 3

= 975 = 910 = 921

10. a)

Bài giải:

5 thùng xếp được số trái thanh long là:

120 x 5 = 600 (trái)

Đáp số: 600 trái thanh long.

b)

Bài giải:

5 thùng có số túi kẹo là:

115 x 5 = 575 (túi kẹo)

Cửa hàng còn lại số túi kẹo là:

575 - 285 = 290 (túi kẹo)

Đáp số: 290 túi kẹo.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021