Giải tuần 2 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1.

2.

3.

a) 4 x 2 = 8

b) 2 x 4 = 8

c) 5 x 4 = 20

4.

5.

Độ dài đoạn gấp khúc là:

5 + 9 + 15 = 29 (cm)

Đáp số: 29cm.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021