Giải tuần 2 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

6.

7.

2 x 1 = 2 5 x 5 = 25 5 x 9 = 45

3 x 7 = 21 4 x 8 = 32 2 x 9 = 18

16 : 4 = 4 25 : 5 = 5 21 : 3 = 7

8.

a) 300 x 3 = 900 Nhẩm: 3 trăm x 3 = 9 trăm

b) 200 x 2 = 400 Nhẩm: 2 trăm x 2 = 4 trăm

c) 400 x 2 = 800 Nhẩm: 4 trăm x 2 = 8 trăm

d) 600 : 3 = 200 Nhẩm: 6 trăm : 3 = 2 trăm

e) 900 : 3 = 300 Nhẩm: 9 trăm : 3 = 3 trăm

g) 800 : 4 = 200 Nhẩm: 8 trăm : 4 = 2 trăm

9.

Mẫu: + 17 = $\underbrace{21 : 3}$ - 5 =

10 + 17 = 27 7 - 5 = 2

a) + 15 = b) $\underbrace{3 \times 6}$ : 2 =

28 + 15 = 43 18 : 2 = 9

c) - 18 = e) $\underbrace{35 : 5}$ + 125 =

45 - 18 = 27 7 + 125 = 132

10.

a) b)

Cách 1: Hình ghép (H1) có dạng như sau:

Giải tuần 2 luyện tập 2 (H1)

Chu vi tứ giác tạo thành (H1) là:

3 + 3 + 5 + 3 + 3 + 5 = 22 (cm)

Cách 2: Hình ghép (H2) có dạng như sau:

Giải tuần 2 luyện tập 2 (H2)

Chu vi tứ giác tạo thành ở hình (H1) là:

3 + 4 + 4 + 3 + 4 + 4 = 22 (cm)

Cách 3: Hình ghép (H3) có dạng như sau:

Giải tuần 2 luyện tập 2 (H3)

Chu vi tứ giác tạo thành (H3) là:

4 + 3 + 3 + 4 + 3 + 3 = 20 (cm)

Cách 4: Hình ghép (H4) có dạng như sau

Giải tuần 2 luyện tập 2 (H4)

Chu vi tứ giác tạo thành (H4) là:

3 + 5 + 5 + 3 + 5 + 5 = 26

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021