Giải tuần 33 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1. Giải tuần 33 luyện tập 1

2.

a) 4836 = 4000 + 800 + 30 + 6

8275 = 8000 + 200 + 70 + 5 7019 = 7000 + 10 + 9

3303 =3000 + 300 + 3 5005 = 5000 + 5

b) 2000 + 300 + 50 + 2 = 2352 7000 + 600 + 9 = 7609

5000 + 200 + 60 + 4 = 5264 4000 + 40 = 4040

8000 + 800 + 80 + 8 = 8888 9000 + 3 = 9003

3.

11085 > 9999 60000 + 40000 = 100000

75299 < 75300 50000 + 30000 < 80800

40000 = 35000 + 5000 20000 + 2000 > 20200

4. a) Các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 75438; 75843; 83745; 84357.

b) Các số theo thứ tự từ lớn đến bé: 73206; 73026; 70632; 67320

5.

a) 230; 250; 270; 290; 310; 330.

b) 426; 421; 416; 411; 406;401.

c) 1; 4; 14; 40; 121 ; 364.

6.

a) Số bé nhất có 4 chữ số khác nhau: 3057

b) Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau: 7530

7.

Từ hình trên ta thấy: Giải tuần 33 luyện tập 1 = 12 : 3. Vậy : Giải tuần 33 luyện tập 1 = 4

Thay Giải tuần 33 luyện tập 1 = 4 vào hình dưới, ta có: 4 x 2 + Giải tuần 33 luyện tập 1 = 13. Vậy Giải tuần 33 luyện tập 1 = 5

Số cần điền vào chỗ chấm là: 5 x 3 + 4 x 2 = 23

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021