Hãy nhận xét và giải thích tình hình xuất khẩu của nước ta giai đoạn 1990 – 2005?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 139 – sgk địa lí 12

Hãy nhận xét và giải thích tình hình xuất khẩu của nước ta giai đoạn 1990 – 2005?

Bài làm:

Quan sát biểu đồ giá trị xuất, nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 1990 – 2005 ta thấy:

  • Giá trị xuất khẩu của nước ta (đường màu xanh) liên tục tăng
  • Trong đó từ năm 2000 - 2005, giá trị xuất khẩu nước ta tăng mạnh từ 14,5 tỉ USD tăng lên 32,4 tỉ USD tăng lên 17,9 tỉ USD.

Nguyên nhân giá trị xuất khẩu nước ta liên tục tăng:

  • Do cơ chế quản lí đổi mới: mỏ rộng quyền tự chủ cho các ngành, các doanh nghiệp và các địa phương, xóa bỏ cơ chế tập trung bao cấp và chuyển sang hạch toán kinh doanh, tăng cường sự quản lí thống nhất của Nhà nước bằng luật pháp và chính sách.
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12